Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu

Przetargi: II przetarg \"Sprzedaż i dostawa koparko-ładowarki używanej w formie leasingu operacyjnego\"

Międzybórz: Sprzedaż i dostawa koparko-ładowarki używanej w formie leasingu operacyjnego
Numer ogłoszenia: 198872 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Kolejowa 9, 56-513 Międzybórz, woj. dolnośląskie, tel. 62 78 56 084, 62 78 56 039, faks 62 7856039.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa koparko-ładowarki używanej w formie leasingu operacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę koparko-ładowarki używanej: Ogólne dane techniczne: Maszyna używana, rok produkcji min:2007, Maksymalna liczba motogodzin 4500 mtg, Masa maszyny w stanie gotowym do pracy do 8500 kg, Zbiornik paliwa 120-160 litrów, Pojemność układu hydraulicznego 100-150 litrów.Dane koparki podsiębiernej: Maksymalny zasięg z wysuniętym teleskopem min 6700mm, Maksymalna głębokość kopania z wysuniętym teleskopem min 5700mm, Łyżka z zębami 600m, Pionowo wysuwane podpory, Błotniki przednich kół. Dane ładowarki: Łyżka 7w1 uniwersalna otwierana z przykręcanymi zębami, Szerokość łyżki 2300-2400mm, Objętość łyżki 1,2m3, Widły załadunkowe zakładane na łyżkę, Układ wywrotu łyżki ładowarkowej oparty na jednym siłowniku, Funkcja stabilizacji łyżki, Łyżka w pełni widoczna na maksymalnej wysokości bez konieczności zmiany pozycji operatora. Specyfikacja silnika: Silnik wysokoprężny ,4-suwowy, chłodzony cieczą turbodoładowany, Moc znamionowa 95-100 KM. Specyfikacja skrzyni biegów: Skrzynia biegów synchroniczna - 4 biegi do przodu i 4 do tyłu(wsteczne), Napęd na cztery koła z możliwością przełączenia na dwa. Specyfikacja układu hydraulicznego: Funkcja Power Boost dla dopasowania siły oraz prędkości wykonywanej akcji, Pompa zębata pracująca w tandemie o sumarycznym przepływie min 160l/min, Ciśnienie robocze 225 bar, Instalacja pod młot hydrauliczny. Specyfikacja układu elektrycznego: Układ elektryczny łatwo dostępny i zabezpieczony Połączenia szczelnie zamknięte i wodoodporne Spełnia wymagania międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa Napięcie 12V Bezobsługowy akumulator o pojemności 155Ah Alternator min. 100 A Opis kabiny: Kabina o konstrukcji zapewniającej najlepszą widoczność, ergonomię, niski poziom hałasu oraz wysoki komfort dla operatora. Kabina posiadać powinna dwoje drzwi, całkowicie otwieraną tylną szybę oraz wycieraczki szyby przedniej i tylnej. Wyposażenie wnętrza kabiny obejmuje regulowany fotel operatora z podłokietnikami, system wentylacji z zasysaniem świeżego, filtrowanego powietrza oraz łatwo czytelną przednią i boczną deskę rozdzielczą. Kabina powinna być ogrzewana W pełni widoczna łyżka ładowarkowa podczas załadunku na maksymalną wysokość z pozycji operatora bez konieczności przesuwania fotela oraz wychylania się Przednie i tylne reflektory robocze Światła drogowe, Lampa ostrzegawcza tzw. kogut, Lusterko wsteczne zewnętrzne, Nastawna kolumna kierownicy, Licznik godzin pracy maszyny. Wskaźniki: włączenia napędu na cztery, koła, poziom paliwa, temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia oleju hydraulicznego, zanieczyszczenia filtra powietrza, obrotomierz. Hamulce: Hamulce w kąpieli olejowej, Hamowanie na 2 lub na 4 koła - przełącznik wyboru na pulpicie sterowniczym, Hamulec postojowy (bezpieczeństwa) uruchamiany ręcznie dźwignią Wyposażenie dodatkowe: Łyżka 300 z zębami, Łyżka skarpowa 1500 Certyfikaty: Maszyna posiadać powinna certyfikat (deklarację zgodności) producenta Instrukcja obsługi w języku polskim 2) Warunki leasingu operacyjnego 1. Okres trwania umowy: 5 lat - 60 rat leasingowych ( I wpłata+59 rat+ wykup) Oplata wstępna: 30% Dopuszcza się wliczenie w opłatę wstępną opłaty przygotowawczej (prowizji). 3. Wartość wykupu 1%. 4. Raty leasingowe, Wykonawca przedstawi miesięczną wartość usługi leasingu w PLN, którego przedmiotem jest dostawa koparko- ładowarki:- cześć stała netto plus cześć zmienna netto zawierająca % stawki WIBOR jednomiesięczną, obowiązującą na dzień ogłoszenia postępowania, plus marża Leasingodawcy (Finansującego);- raty w części stałej netto - stałe; 5. Raty leasingowe - miesięczne z możliwością zmiany harmonogramu spłat pod względem terminu i wysokości w poszczególnych miesiącach, po spełnieniu warunków: zaakceptowanie przez Finansującego wnioskowanej zmiany,podpisania stosownego aneksu do umowy leasingu, uregulowanie przez Zamawiającego opłaty za zmianę zgodnie z taryfami opłat i prowizji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.31.00.00-9, 66.11.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentacji załączonych do oferty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach załączonych do oferty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach załączonych do oferty
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach załączonych do oferty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach załączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy leasingu w sytuacji: zmiany harmonogramu spłat na wniosek Zamawiającego, zgodnie z SIWZ, zmiany urzędowej stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim-miedzyborz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kolejowa 9 , 56-513 Międzybórz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 11:30, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kolejowa 9 , 56-513 Międzybórz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

/-/ Eugeniusz Grzegorowski  

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
SIWZ
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz

Informacje ogólne

Przetargi