Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu

Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę: \"Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.03.2015r. do 31.12.2015r.

 

Międzybórz: Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.03.2015r. do 31.12.2015r..
Numer ogłoszenia: 19923 - 2015; data zamieszczenia: 13.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Kolejowa 9, 56-513 Międzybórz, woj. dolnośląskie, tel. 62 78 56 084, 62 78 56 039, faks 62 7856039.

 • Adres strony internetowej      zamawiającego:      www.zgkim-miedzyborz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.03.2015r. do 31.12.2015r...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o.. Przedmiotem postępowania są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, zakupy oleju napędowego ON spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008r.w sprawie wymagań jakościowych dla paliw Ciekłych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 tekst jednolity) w szacunkowej ilości 4000l. miesięcznie. Stacje paliw powinny znajdować się w promieniu 5 km od bazy ZGKiM Międzybórz Sp. z o.o. lub wykonawca zobowiązuję się do systematycznego ( dwa razy w tygodniu) dostarczania paliwa do siedziby ZGKiM w Międzyborzu Sp. z o.o. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanego oleju napędowego, zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami wymienionymi w pkt III.2. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących jakości paliwa- zostanie pobrana próba przy udziale Wykonawcy i przebadana w specjalistycznym laboratorium. W przypadku negatywnych wyników badań Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwą partię materiałów i pokryje koszty zleconych badań. Tankowanie oleju napędowego odbywać się będzie do zbiorników pojazdów Zamawiającego, których wykaz zostanie przedłożony Wykonawcy po podpisaniu umowy. Nie dopuszcza się tankowania w inne zbiorniki lub kanistry bez pisemnej zgody zamawiającego...

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-1, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do      wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa      nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek,       jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub       czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;       Ocena spełnia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie       spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentacji       dołączonej do oferty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek,       jeżeli posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację       przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie       zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w       oświadczeniach załączonych do oferty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek       jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania       zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zgodnie z formułą       spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach       załączonych do oferty
 • III.3.4) Osoby zdolne do      wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek       jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena       spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia       w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach załączonych do oferty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i      finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek,       jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej       realizację przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana       zostanie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w       oświadczeniach załączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie      o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o      działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do      rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w      oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6      miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do      udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne      zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że      wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał      przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty      zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego      organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu      składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie      zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne      zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy      Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie      zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub      potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub      rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania      decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed      upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w      postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie      otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do      udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie      zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i      zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub      rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania      decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed      upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w      postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie      orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie      wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o      dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo      składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim-miedzyborz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o., ul. Kolejowa 9,56-513 Międzybórz..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2015 godzina 11:30, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o., ul. Kolejowa 9,56-513 Międzybórz..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
SIWZ
(wprowadzono: 2015-02-13 13:57:34)
Umowa
(wprowadzono: 2015-02-13 14:06:43)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz

Informacje ogólne

Przetargi