Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu

Przetargi: Zmiana treści SIWZ - Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.09.2015r. do 31.12.2016r.

 

Międzybórz, 14.08.2013 r

 

 ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę :

         
   

Dostawa     oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej     w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.09.2015r. do 31.12.2016r.”

   

 

   

 

 

Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 Nr 907,ze zm.) informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następujące zapisy:

 

I. zmiana w SIWZ- )                                Załącznik nr 2– Wzór formularza kosztorysu ofertowego

Jest:

 (pieczęć wykonawcy)                                Załącznik nr 2– Wzór formularza kosztorysu ofertowego

 

 

KOSZTORYS OFERTOWY

na” Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej  

      i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.09.2015r. do 31.12.2016r.”

 

Lp.

Asortyment

Jedn. miary

Cena jedn.   (netto)*

Ilość

Wartość kol   4x5

1.

2

3

4

5

 

1.

 

Olej napędowy

litr

 

64000

 

 STAŁA MARŻA   OFERENTA PODANA W PLN (WARTOŚĆ NIEZMIENNA PRZEZ OKRES TRWANIA UMOWY PRZY   ZAKUPIE 1L. PALIWA     

 

PROPONOWANY STAŁY UPUST OFERENTA PODANA W PLN   (WARTOŚĆ NIEZMIENNA PRZEZ OKRES TRWANIA UMOWY PRZY ZAKUPIE 1L. PALIWA):       

 

WARTOŚĆ OFERTY PO ZASTOSOWANIU MARŻY i  UPUSTU:

 

             

*WEDŁUG CENY HURTOWEJ PKN ORLEN Z DNIA 31.07.2015R.

Do wyżej wymienionej stawki zostanie doliczony podatek VAT zgodnie i w wysokości określonej obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Powinno być:

  (pieczęć wykonawcy)                                Załącznik nr 2– Wzór formularza kosztorysu ofertowego

 

 KOSZTORYS OFERTOWY

na” Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej 

      i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.09.2015r. do 31.12.2016r.”

 

Lp.

Asortyment

Jedn. miary

Cena jedn.   (brutto)*

Ilość

Wartość kol   4x5

1.

2

3

4

5

 

1.

 

Olej napędowy

litr

 

64000

 

PROPONOWANY STAŁY UPUST OFERENTA PODANA W PLN   (WARTOŚĆ NIEZMIENNA PRZEZ OKRES TRWANIA UMOWY PRZY ZAKUPIE 1L. PALIWA):      

 

WARTOŚĆ OFERTY PO ZASTOSOWANIU   UPUSTU:

 

             

*Według ceny brutto obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy w dniu 12.08.2015r.

 

II. Zmiana w SIWZ  

  XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Jest

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.  Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy.

2.   Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności wyszczególnionych pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w druku kosztorysu ofertowego.

3.   Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do kosztorysu ofertowego.

4.  Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty i podatki. Stawka VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.  Wszystkie ceny, w tym jednostkowe powinny być podawane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

7. cena oleju napędowego musi być obliczona wg wzoru:

    P= B+M-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                             P – cena 1l. oleju napędowego

    B – hurtowa cena netto oleju napędowego PKN ORLEN za 1 litr, na dzień 31.07.2015r.

    M  - marża oferenta podana w PLN ( wartość niezmienna przez okres trwania umowy przy zakupie 1 litra paliwa)

    U  - upust oferowany przez wykonawcę podany w PLN ( wartość niezmienna przez okres trwania umowy przy zakupie 1 litra paliwa)

8. Cenę hurtową netto oleju napędowego należy pobrać na podany powyżej dzień ( podać w kosztorysie ofertowym) – ze strony internetowej PKN ORLEN. Adres strony: www.orlen.pl

9. Ceny hurtowe 1 litra oleju napędowego pobrane ze strony internetowej PKN ORLEN na ten sam dzień służą dla celów porównawczych – aby uzyskać jednakowe warunki przy ocenie ofert.

10. W okresie obowiązywania umowy, ceną zakupu 1 litra paliwa będzie cena hurtowa w dniu zakupu oleju napędowego obowiązującego w PKN ORLEN, pomniejszona lub powiększona o zdeklarowaną marżę lub upust.

11. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna.

Winno być

1.  Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy.

2.   Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności wyszczególnionych pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe brutto oraz wartości  dla wszystkich pozycji wymienionych w druku kosztorysu ofertowego.

3.   Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do kosztorysu ofertowego.

4.  Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty i podatki.

5.  Wszystkie ceny, w tym jednostkowe powinny być podawane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku

6. cena oleju napędowego musi być obliczona wg wzoru:

    P= B-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                           P- cena 1l. oleju napędowego

    B cena 1 l. oleju napędowego obowiązująca na stacji Wykonawcy w dniu 12.08.2015r.                  U  - upust oferowany przez wykonawcę podany w PLN ( wartość niezmienna przez okres trwania umowy przy zakupie 1 litra paliwa)

7. W okresie obowiązywania umowy, ceną zakupu 1 litra paliwa będzie cena Brutto obowiązująca na stacji Wykonawcy w dniu zakupu  pomniejszona  o zadeklarowany upust.

8. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna.

 

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o.

/-/ E. Grzegorowski

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Informacje ogólne

Przetargi