Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu

Przetargi: Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.02.2017 do 31.12.2018


                       

 
 
   
                                                                       
                   
                                           
                   
                                               

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 

http://www.zgkim-miedzyborz.pl
              Ogłoszenie nr 372457 - 2016               z dnia 2016-12-22 r.            
Międzybórz: Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.02.2017r. do 31.12.2018r.
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -                           Dostawy            
Zamieszczanie ogłoszenia:               obowiązkowe            
Ogłoszenie dotyczy:               zamówienia publicznego            
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
                nie              
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
                nie              
            Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)            
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
                tak              
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
                nie              
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
                nie              
            Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:            
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
                nie              
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny               102152400000, ul.               ul. Kolejowa                9,               56513                 Międzybórz, woj.               dolnośląskie, państwo               Polska, tel.               62 78 56 084, 62 78 56 039, e-mail               a.piatek@zgkim-miedzyborz.pl, faks               627 856 039.              
              Adres strony internetowej (URL):
                Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne                 wwwzgkim-miedzyborz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:                 Inny: Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością
                I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):              
                Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym                 w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):                
                I.4) KOMUNIKACJA:               Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
                  nie                
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
                  nie                 www.zgkim-miedzyborz.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
                  nie                
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
                  nie                
                adres                
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
                  nie                 Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
                  nie                
                Adres:                
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
                  nie                
                Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)                
              SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA            
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.02.2017r. do 31.12.2018r. Numer referencyjny: 1/2016 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
                  nie                
II.2) Rodzaj zamówienia:                 dostawy               II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
              Zamówienie podzielone jest na części:              
                  Nie                
                II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia               (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:               Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o.. Przedmiotem postępowania są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, zakupy  oleju napędowego ON spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008r.w sprawie wymagań jakościowych dla paliw Ciekłych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 tekst jednolity)  w szacunkowej ilości 4000l. miesięcznie.Stacje paliw powinny znajdować się w promieniu 5 km od bazy ZGKiM Międzybórz Sp. z o.o. lub wykonawca zobowiązuję się do systematycznego ( dwa razy w tygodniu) dostarczania paliwa do siedziby ZGKiM w Międzyborzu Sp. z o.o. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanego oleju napędowego, zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami wymienionymi w pkt III.2.W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących jakości paliwa- zostanie pobrana próba przy udziale Wykonawcy i przebadana w specjalistycznym laboratorium. W przypadku negatywnych wyników badań Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwą partię materiałów i pokryje koszty zleconych badań.Tankowanie oleju napędowego odbywać się będzie do zbiorników pojazdów Zamawiającego, których wykaz zostanie przedłożony Wykonawcy po podpisaniu umowy. Nie dopuszcza się tankowania w inne zbiorniki lub kanistry bez pisemnej zgody zamawiającego.
II.5) Główny kod CPV: 09100000-0
                II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):                            
              Wartość bez VAT:              
              Waluta:              
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
                II.7)                 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  lub w art. 134 ust. 6 pkt 3  ustawy Pzp:                               nie               II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
                    data rozpoczęcia: 01/02/2017                     data zakończenia: 31/12/2018
II.9) Informacje dodatkowe:
              SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM            
                III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU              
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
                Określenie warunków:                 Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalność lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnia warunek dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentacji dołączonej do oferty
                Informacje dodatkowe                 III.1.2)  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
                Określenie warunków:                 Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach załączonych do oferty.
                Informacje dodatkowe                 III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
                Określenie warunków:                 Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach załączonyh do oferty.
                Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:                                   nie                
                Informacje dodatkowe:                
                III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA              
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp                   nie                
                III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI              
                  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                
                  tak                                   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji                
                  nie                
                III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:              
 
                III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP              
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
                III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP              
 
                III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)              
 
              SEKCJA IV: PROCEDURA            
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:                 przetarg nieograniczony               IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
                  nie                
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
                  nie                
                IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:              
                  nie                
                Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                
                  nie                
                Informacje dodatkowe:                
                IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:              
                  nie                
                Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej                
                  nie                
                Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:                
                  nie                
                IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu                               (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)              
                Liczba wykonawców  
                Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
                Maksymalna liczba wykonawców  
                Kryteria selekcji wykonawców:                
                IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:              
                Umowa ramowa będzie zawarta:                
                Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:                
                  nie                
                Informacje dodatkowe:                
                Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:                
                  nie                
                Informacje dodatkowe:                
                W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:                
                  nie                
                Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:                
                  nie                
IV.1.8) Aukcja elektroniczna                 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)                 nie               Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
                nie              
                              Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie  termin ich udostępnienia:                            
              Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:              
              Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):              
              Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:              
              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:              

              Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:              
                  Aukcja wieloetapowa                  
etap nr czas trwania etapu
   
                Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:                                   nie                
                Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:                
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena  
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)              
                nie               IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
              Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:              
              Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji                               nie              
              Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:                               nie              
              Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):              
              Informacje dodatkowe              
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
              Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:              
              Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:              
              Wstępny harmonogram postępowania:              
              Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:                               nie              
              Należy podać informacje na temat etapów dialogu:              

              Informacje dodatkowe:              
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
              Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:              
              Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:              
                nie              
              Informacje dodatkowe:              
IV.4) Licytacja elektroniczna 
              Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:              
 
              Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:              
 
              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:              
 
              Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:              
 
              Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:              
                  Licytacja wieloetapowa                  
etap nr czas trwania etapu
   
                Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu:                                   nie                
              Termin otwarcia licytacji elektronicznej:              
 
              Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:              
 
              Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:              
 
              Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:              
 
              Informacje dodatkowe:              
 
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:                 nie               IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
              Data: 09/01/2017, godzina: 11:30,              
              Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):              
                nie              
              Wskazać powody:              
              Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu               >               IV.6.3) Termin związania ofertą:                 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)               IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:                 nie               IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane                 nie               IV.6.6) Informacje dodatkowe:
                       
                       
                                           
                   
                                           
               
                                            Zwiększ rozmiar czcionki                                 Ustaw domyślny rozmiar czcionki                                         Zmniejsz rozmiar czcionki                
   
       
drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
SIWZ
(wprowadzono: 2016-12-22 12:57:54)
Umowa
(wprowadzono: 2016-12-22 13:00:55)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz

Informacje ogólne

Przetargi