Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu

Przetargi: Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o.od 01.02.2017r. do 31.12.2018r.

 

Międzybórz, 02.01.2017r.

                                      Do wszystkich Wykonawców

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.02.2017r. do 31.12.2018r.”.

 

Odpowiedź na pytanie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. , działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm ) udziela odpowiedzi  na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.02.2017r. do 31.12.2018r.”

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ.

 Ad. 1 Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ.

Pytania 2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu ( wzór umowy § 2 ust.1) –– słowa: „lub systematycznie (dwa razy w tygodniu) do siedziby ZGKiM w Międzyborzu Sp. z o.o.” do usunięcia, gdyż Dostawca przy użyciu kart paliwowych nie dostarcza paliwa do siedziby Zamawiającego. Ponadto proponuję dodać zapis o następującej treści: „Bezgotówkowa sprzedaż paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach/ sieci paliw Dostawcy – za pomocą kart paliwowych Dostawcy wydanych Zamawiającemu. Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Dostawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu wydania otrzymuje pracownik Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw Dostawcy. Dowód wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość i wartość zakupionego paliwa, numer karty paliwowej.”. Dodatkowo informuję, iż dowody wydania (wydruki z terminala) nie są podpisywane przez kierowców Zamawiającego ani przez pracowników stacji paliw Dostawcy.

 Ad. 2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu ( wzór umowy § 2 ust.1) –– słowa: „lub systematycznie (dwa razy w tygodniu) do siedziby ZGKiM w Międzyborzu Sp. z o.o.” do usunięcia oraz dopuszcza możliwość dodania zapisu o następującej treści „Bezgotówkowa sprzedaż paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach/ sieci paliw Dostawcy – za pomocą kart paliwowych Dostawcy wydanych Zamawiającemu. Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Dostawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu wydania otrzymuje pracownik Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw Dostawcy. Dowód wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość i wartość zakupionego paliwa, numer karty paliwowej.”.

Pytanie 3. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu  ( wzór umowy § 2 ust.3) – proponujemy brzmienie zapisu  "W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: ………..@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Dostawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Dostawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Dostawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Dostawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej.".

Ad 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany brzmienia zapisu ( wzór umowy § 2 ust.3) na "W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: ………..@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Dostawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Dostawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Dostawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Dostawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej.".

 

Pytanie 4. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu ( wzór umowy § 3 ust.1 )– ponieważ  nie ma zastosowania u Dostawcy  – słowa: „określonych w ofercie przedstawionej w przetargu” proponuję zamienić na słowa: „detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Dostawcy w momencie realizacji transakcji”

Ad 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu (wzór umowy § 3 ust.1)- słowa: „określonych w ofercie przedstawionej w przetargu”  zamienić na słowa: „detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Dostawcy w momencie realizacji transakcji.

Pytanie 5. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu ( wzór umowy § 4 lit. a) – treść zapisu do zmiany nie ma zastosowania u Dostawcy przy użyciu kart paliwowych. Propozycja zapisu: „Rozliczenie za pobrane paliwo przy użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie faktur, wystawianych przez Dostawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Dostawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny upust cenowy dla paliw.”.

Ad.5 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu (wzór umowy §4 lit.a) –na brzmienie „Rozliczenie za pobrane paliwo przy użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie faktur, wystawianych przez Dostawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Dostawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny upust cenowy dla paliw.”.

 

Pytanie 6. ( wzór umowy § 4 lit. b) – na końcu zdania proponuję dodać słowa: „w treści faktury”.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza możliwość dodania słowa na końcu zdania „w treści faktury” – ( wzór umowy  § 4 lit. b).

Pytanie 7. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu ( wzór umowy § 4. - § 4 lit. d) - termin zapłaty powinien być liczony 21 dni od daty sprzedaży lub 21 dni od daty wystawienia faktury, a nie od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Dostawca nie będzie znał daty doręczenia faktury do Zamawiającego i takie liczenie terminu płatności może spowodować problemy z wyliczeniem odsetek w przypadku powstania ewentualnych zaległości w płatnościach..

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu ( wzór umowy § 4. - § 4 lit. d) – termin zapłaty powinien być liczony 21 dni od daty sprzedaży lub 21 dni od daty wystawienia faktury.

Pytanie 8. wzór umowy § 4 lit e Proponuję słowo: „zleceniodawcy” zamienić na słowo: „Zamawiającego”.

.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  słowa „zleceniodawca”  na Zamawiający”

 

/-/ Eugeniusz Grzegorowski

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Informacje ogólne

Przetargi